Živé vysielanie


Živé vysielanie sa modlíme každý pondelok o 19.00 hod.

Tešíme sa na spoločnú modlitbu s vami. Budeme prosiť za vás a vaše rodiny, pokoj a mier vo svete, za drogovo závislých ľudí a v neposlednom rade za kňazské srdce a za celé spoločenstvo  diela lásky, milosrdenstva a pokoja.  Boh s nami.  

duch-sv-3

Vítame vás na živom vysielaní

Knižôčka na živé vysielanie TU ->  pdf

Upozornenie
Nakoľko YOUTUBE zmenil pravidlá a na partnerstvo s ním potrebujeme aspoň 1000 odberateľov na našom kanály, máme obmedzené možnosti na pripnutie živých vysielaní na našu stránku a kvôli tomu sa tu veľa krát nezobrazujú. Pokiaľ sa vám video živého vysielania po úvodnom videu neukáže, tak prosím kliknite na tlačidlo nižšie a budete presmerovaný na YOUTUBE stránku živého vysielania, ktorá funguje.

Ponúkame Vám samostatne aj úvodnú pieseň zo živého vysielania 

1. Vzývanie Ducha Svätého

3 x /:Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty :/

2. Pieseň

a. Božia Láska, príď ako mocný oceán.                                             holubica

Prúď cez nás svojou milosťou.

/: Božia Láska, príď k nám.:/

b. Duchu svätý príď, prosím zostúp medzi nás. Daj nech nám srdce zahorí

/: Duchu svätý , príď k nám:/

c. Matka Božia príď, svojim plášťom nás vždy chráň. Daj nech nám srdce zahorí.

/:Matka Božia, príď k nám:/

d. Ježiš volám príď, zovri ma do náručia. Pri Tebe sa bolesť vytratí.

/: Ježiš volám, príď k nám :/

3. Litánie k Duchu Svätému

dove-holy-spirit

Sláva Otcu i Synu. Ako bolo.

BUĎ ZVELEBENÝ! (opakuje sa za každou prosbou)

1. Duch Svätý, zostúp z trónu svojej velebnosti a vybuduj si stánok v srdci svojho služobníka!

2. Duch Svätý, ktorý si Otcom i Synom uctievaný, nauč ma žiť v stálej prítomnosti Božej!

3. Duch Svätý, ktorý si Otcom i Synom uctievaný, nauč ma žiť podľa vôle Najvyššieho!

4. Duch Svätý, ktorý sídliš v srdci Božieho Syna, nauč ma poznávať Ťa a úprimne milovať!

5. Duch Svätý, ktorý sa staráš o slávu Boha Otca, nauč ma žiť v odovzdanosti a v úplnej dôvere v Boha!

6. Duch Svätý, znamenie ohnivých jazykov, zapáľ v mojom srdci oheň svojej lásky!

7. Duch Svätý, tajomná holubica, nauč ma chápať Sväté písmo!

8. Duch Svätý, ktorý nemáš tvár ani meno, nauč ma správne sa modliť!

9 Duch Svätý, ktorý hovoríš ústami prorokov, nauč ma žiť v pokoji a vo vyrovnanosti ducha – duše!

10. Duch Svätý, horiace ohnisko lásky, nauč ma žiť múdro a trpezlivo!

11. Duch Svätý, darca všetkých darov, nauč ma žiť v pokore a skromnosti!

12. Duch Svätý, pretekajúca pokladnica milosti, nauč ma chápať cenu utrpenia!

13. Duch Svätý, bezodná pokladnica milosti, nauč ma správne využívať drahocenný čas!

14. Duch Svätý, z pokladnice ktorého neubúda, chráň ma od každej nelásky a pýchy!

15. Duch Svätý, ktorého bohatstvo nikto nespočíta, nauč ma čeliť zbytočným predstavám a myšlienkam!

16. Duch Svätý, premnohých darov, nauč ma vyhýbať sa neužitočnej činnosti a planým rečiam!

17. Duch Svätý, z ktorého plnosti sme všetci prijali, nauč ma mlčať a prehovoriť v pravý čas!

18. Duch Svätý, láska večná, nauč ma dávať dobrý príklad iným!

19. Duch Svätý, dobrota nekonečná, daj mi vytrvalosť v dobrom!

20. Duch Svätý, sladký učiteľ, nauč ma správne zaobchádzať s ľuďmi!

21. Duch Svätý, milý priateľ duší, nauč ma nikoho neposudzovať a na krivdy nikdy nespomínať!

22. Duch Svätý, obšťastňujúce Svetlo duše, nauč ma vidieť potreby iných a nezanedbávať dobré skutky!

23. Duch Svätý, Otče úbohých, daj mi poznať svoje chyby!

24. Duch Svätý, ktorý konáš v dušiach zázraky, veď ma bdelosťou k dokonalosti!

25. Duch Svätý, pred ktorým nič nie je utajené, nauč ma unikať osídlam diablovým!

26. Duch Svätý, ktorý poznáš budúcnosť vesmíru, pomôž mi vymaniť sa z područia tela a diabla!

27. Duch Svätý, ktorý poznáš i moju budúcnosť, zverujem do Tvojej ochrany i moju rodinu, priateľov, dobrodincov a všetkých ľudí!

28. Duch Svätý, s Tvojou Božskou pomocou nauč ma žiť na česť a slávu Božiu, k spáse duší a k radosti Matke Božej, aby som mohol umrieť ako užitočný sluha. Amen.

4. Ruženec k úcte Ducha Svätého

duch-svaty-pekne

Medailón: Bože Duchu Svätý, pokorne Ťa prosím, ráč ohňom lásky rozohriať a žeravým učiniť moje studené srdce a daj mi tú milosť, aby som sa kajúcim umŕtvením a čistým životom pripravil k prijatiu Tvojich sedem darov.

1 – červené zrnko 1x: Bože Duchu Svätý, pokorne Ťa prosím, ráč očistiť moju pamäť od každej k hriechu vedúcej obrazotvornosti.

2 – červené zrnko 1x: Bože Duchu Svätý, pokorne Ťa prosím, ráč očistiť môj rozum od každého mylného uzatvárania chybného výroku.

3 – červené zrnko 1x: Bože Duchu Svätý, pokorne Ťa prosím, ráč očistiť moju vôľu od každého súhlasu s hriechom a od každej náchylnosti na zlo.

Biele zrnko 1x: Najsladší Ježišu, na príhovor tvojej panenskej Matky, Nepoškvrnenej nevesty Ducha Svätého, Ťa úpenlivo prosím, osloboď ma od každého pokušenia zlého ducha a pošli mi od Tvojho otca Ducha Svätého.

1. modl. 7x: Bože Duchu Svätý, pokorne Ťa prosím, ráč mi udeliť dar bázne Božej, vykoreň z môjho srdca všetku pýchu, márnomyseľnosť, ako aj namyslenosť a daj mi opravdivú poníženosť.

Biele zrnko 1x: Najsladší Ježišu, na príhovor tvojej panenskej Matky, Nepoškvrnenej nevesty Ducha Svätého, Ťa úpenlivo prosím, osloboď ma od každého pokušenia zlého ducha a pošli mi od Tvojho otca Ducha Svätého.

2. modl. 7x: Bože Duchu Svätý, pokorne Ťa prosím, ráč mi udeliť dar nábožnosti, vykoreň z môjho srdca všetku závisť, žiarlivosť, ako aj všetku neláskavosť voči môjmu blížnemu a daj mi opravdivú lásku k blížnemu.

Biele zrnko 1x: Najsladší Ježišu, na príhovor tvojej panenskej Matky, Nepoškvrnenej nevesty Ducha Svätého, Ťa úpenlivo prosím, osloboď ma od každého pokušenia zlého ducha a pošli mi od Tvojho otca Ducha Svätého.

3. modl. 7x: Bože Duchu Svätý, pokorne Ťa prosím, ráč mi udeliť dar poznania, vykoreň z môjho srdca všetok hnev, netrpezlivosť, ako i necitlivosť a daj mi opravdivú krotkosť.

Biele zrnko 1x: Najsladší Ježišu, na príhovor tvojej panenskej Matky, Nepoškvrnenej nevesty Ducha Svätého, Ťa úpenlivo prosím, osloboď ma od každého pokušenia zlého ducha a pošli mi od Tvojho otca Ducha Svätého.

4. modl. 7x: Bože Duchu Svätý, pokorne Ťa prosím, ráč mi udeliť dar sily, vykoreň z môjho srdca lenivosť a lásku k pohodlnému životu a daj mi stálu horlivosť.

Biele zrnko 1x: Najsladší Ježišu, na príhovor tvojej panenskej Matky, Nepoškvrnenej nevesty Ducha Svätého, Ťa úpenlivo prosím, osloboď ma od každého pokušenia zlého ducha a pošli mi od Tvojho otca Ducha Svätého.

5. modl. 7x: Bože Duchu Svätý, pokorne Ťa prosím, ráč mi udeliť dar rady, vykoreň z môjho srdca všetky city lakomstva a úžerníctva a daj mi lásku k chudobe a veľkodušnosti.

Biele zrnko 1x: Najsladší Ježišu, na príhovor tvojej panenskej Matky, Nepoškvrnenej nevesty Ducha Svätého, Ťa úpenlivo prosím, osloboď ma od každého pokušenia zlého ducha a pošli mi od Tvojho otca Ducha Svätého.

6. modl. 7x: Bože Duchu Svätý, pokorne Ťa prosím, ráč mi udeliť dar rozumu, vykoreň z môjho srdca všetku nemiernosť v jedení a pití, všetku márnu zvedavosť a daj mi vo všetkom ducha sebazaprenia a premáhania sa.

Biele zrnko 1x: Najsladší Ježišu, na príhovor tvojej panenskej Matky, Nepoškvrnenej nevesty Ducha Svätého, Ťa úpenlivo prosím, osloboď ma od každého pokušenia zlého ducha a pošli mi od Tvojho otca Ducha Svätého.

7. modl.7x: Bože Duchu Svätý, pokorne Ťa prosím, ráč mi udeliť dar múdrosti, vykoreň z môjho srdca všetku nečistou, chráň ma od všetkej príležitosti a nebezpečenstva k tomuto hriechu a daj mi lásku k čistote.

Nakoniec pobozkaj medailón a medzitým raz odriekaj 1x „Zdravas Mária“ k úcte tejto nevesty Ducha Svätého s tým úmyslom, aby Duch Svätý na jej orodovanie ráčil dať Cirkvi horlivých kňazov, ktorých v týchto časoch veľmi potrebujeme.

5. Čítanie Božieho slova

/Kapitolu po kapitole, podľa následnosti./

biblia1

6. Žalm 91

Dal som vám moc šliapať po hadoch a škorpiónoch. (Lk 10,19)

Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva *

a v tôni Všemohúceho sa zdržiava,

povie Pánovi: †

„Ty si moje útočište a pevnosť moja; *

v tebe mám dôveru, Bože môj.“

Veď on sám ťa vyslobodí z osídel lovcov *

a zo zhubného moru.

Svojimi krídlami ťa zacloní *

a uchýliš sa pod jeho perute.

Jeho pravda je štítom a pancierom, *

nebudeš sa báť nočnej hrôzy,

ani šípu letiaceho vo dne, †

ani moru, čo sa tmou zakráda, *

ani nákazy, čo pustoší na poludnie.

I keď po tvojom boku padnú tisíce †

a desaťtisíce po tvojej pravici, *

teba nezasiahne.

Budeš sa môcť dívať vlastnými očami *

a uvidíš, ako sa odpláca hriešnikom.

Lebo tvojím útočišťom je Pán, *

a za ochrancu si si zvolil Najvyššieho.

Nestihne ťa nijaké nešťastie *

a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma,

lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe, *

aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách.

Na rukách ťa budú nosiť, *

aby si si neuderil nohu o kameň.

Budeš si kráčať po vretenici a po zmiji, *

leva i draka rozšliapeš.

Pretože sa ku mne pritúlil, vyslobodím ho, *

ujmem sa ho, lebo pozná moje meno.

Keď ku mne zavolá, ja ho vyslyším †

a budem pri ňom v súžení, *

zachránim ho i oslávim.

Obdarím ho dlhým životom *

a ukážem mu svoju spásu.

Po žalme sa k vám prihovorí Danka

7. Záchranný veniec ruženca

mm

Krížom sv. otca Benedikta sa prežehnáš: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Povieš mi, že mi veríš. Veríš, že som vstal z mŕtvych. Veríš, že žijem a veríš, že som živý medzi vami.

Začneš modlitbou:

Verím v Boha…

Otče náš…

3x Zdravas Mária…(…Ježiš, ktorý ma /ich/ zachráni…)…Svätá Mária…

Sláva Otcu…

Biela guľôčka:

Otče náš….

Pane Ježišu, dôverujem Ti, že ma /ich/ zachrániš.

1. Pane Ježišu, obetujem Ti ich zlozvyk na nikotín – lebo ty žiješ a kraľuješ naveky vekov. Amen.

2. Pane Ježišu, obetujem Ti ich zlozvyk na alkohol – lebo ty žiješ a kraľuješ naveky vekov. Amen.

3. Pane Ježišu, obetujem Ti ich drogovú závislosť – lebo ty žiješ a kraľuješ naveky vekov. Amen.

 

Na konci sa pomodli chválospev

Velebí*

moja duša Pána

a môj duch jasá *

v Bohu, v mojom Spasiteľovi,

lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. *

Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,

lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný

a sväté je jeho meno

a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie *

s tými, čo sa ho boja.

Ukázal silu svojho ramena, *

rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.

Mocnárov zosadil z trónu *

a povýšil ponížených.

Hladných nakŕmil dobrotami *

a bohatých prepustil naprázdno.

Ujal sa Izraela, svojho služobníka, *

lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,

ako sľúbil našim otcom, *

Abrahámovi a jeho potomstvu na veky.

A mariánsku antifónu:

Zdravas’, Kráľovná, matka milosrdenstva ;

život náš i sladkosť a nádej naša, zdravas’.

K tebe voláme, hriešni synovia Evy,

v tomto sĺz údolí stenajúci, plačúci.

A preto teda, Orodovnica naša,

obráť k nám tie svoje premilosrdné oči.

A nám Ježiša, ktorý je požehnaný

plod života tvojho, tam vo večnosti ukáž.

Ó milostivá a nad všetky pobožná,

ó presladká Panna, Matka Božia Mária.

Úplne na záver dodaj:

Pane, daj, aby sa ti stále viac podobali.

Modlitba so srdcom skrúšeným na dlani

Bože, Otče, necítim sa byť hodný s tebou rozprávať, ale nemám kam ísť. Ty si môj Boh, Ty si môj Pán a ja ti dôverujem. Nie som schopný byť ako Jonáš tri dni v bruchu veľkej ryby, alebo ako tvoj Syn Ježiš tri dni v útrobách zeme.

Pane, verím, že Ty udrieš, ale aj sa zmilúvaš. Odpusť mi vinu môjho hriechu. Cítim sa ako slepec na púšti, ako hluchý, čo nič nečuje. Prosím ťa, prehovor k svojmu nehodnému služobníkovi, ktorý chce plniť tvoju svätú vôľu. Nebuď voči mne mlčanlivý, veď strážim tvoj zákon.

Pane, v dnešnom ráne som sa odovzdal tvojmu Srdcu i Srdcu tvojej Matky Márie. Prikryl som sa tvojou presvätou krvou, aby ku mne zlo nemalo prístup. Chcem žiť s Tebou, nechcem byť v osamotení bez tvojej milosti. Nič pre mňa nemá väčšiu cenu.

Pane, ovlaž moje srdce rosou svojho Ducha a ja sa budem tešiť z tvojej pomoci. Urob priamou moju cestu a nenechaj ma samého proti mojim nepriateľom. Zhliadni na mňa, Pane, a vyslyš moju pokornú prosbu. Amen. Pane daj, aby sa ti stále viac podobali.

V tomto spoločenstve sa modlíme pri relikviách svätej Filomény, patrónky tohto spoločenstva a k relikvii svätej Kataríny Sienskej.

Modlitba k svätej Filoméne

Zdravas, milostivá Filoména, ktorá si tak odvážne preliala svoju krv za Krista.
Zvelebujeme Pána za všetky milosti, ktorými Ťa obdaril počas Tvojho života a najmä pri smrti.
Chválim a zvelebujem Pána za slávu a moc, ktorou Ťa zahrnul, a prosím Ťa, aby som získal (a) milosti od Boha na Tvoj príhovor. Amen.

Modlitba k svätej Kateríne Sienskej

Milosrdný Bože, ty si roznecoval vo svätej Kataríne vrúcnu lásku k tebe, keď rozjímala o Kristovom utrpení a slúžila tvojej Cirkvi.

Na jej príhovor, pomáhaj aj nám v osudoch Cirkvi prežívať tajomstvo Kristovej smrti a zmŕtvychvstania, aby sme sa s ním večne mohli radovať, keď sa zjaví vo svojej sláve.

Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

Modlitba k svätej Gemme Galgani 

Ó, pokorná panna, sv. Gemma, k akej moci ťa Boh povýšil! Vzývajú ťa tí, ktorí trpia bolesti a súženia v tomto slzavom údolí. A ako sme sa presvedčili, vzývaním tvojho mena sú zázraky a milosti udeľované denne. Nech je zvelebený Boh, že ti dal takú moc, aby si nám pomohla! Vďační za tvoju láskyplnú dobrotu sa rozhodujeme napodobňovať tvoje cnosti, aby sme sa jedného dňa smeli pripojiť k tebe v Nebi a zjednotiť sa s tebou vo večnom choráli vďaky vzdávania.

Po vymodlení následujú záverečné prosby. V týchto prosbách sa budeme modliť aj modlitby Dotyk Kristovej ruky a modlitbu za zomierajúceho, ktoré nájdete na našich stránkach. Nakoniec nasleduje modlitba príhovoru a piesne chvál.

Rozlúčime sa s vami po záverečných prosbách a kňazskom požehnaní.

Potom budeme spievať túto pieseň chvál

Danka bude mať modlitbu príhovoru pre všetkých, ktorí sa s nami budú modliť modlitby spoločenstva od začiatku až do konca. Nakoniec sa rozlúčime piesňami chvál a hymnou spoločenstva

noty

Ref. :   Miluje-em Ťa, Ježiš môj, miluje-em Ťa, Je-ežiš môj,

milujem Ťa, Je-ežiš môj. Ty si ži-ivý Boh.

 

  1. Ďakuje-em Ti za Dielo, ktoré Ty-y si za-apočal

lásky, milo-s-srdenstva   a-a po-okoja. Ref.

 

  1. Ty ma chrá-ániš od hriechov, ty si sve-etlo ži-ivota

brány raja o-otváraš, stále ve-edieš ma. Ref.

 

  1. Ty ma chrá-ániš od hriechov a tiež o-od závi-islosti

ukazuješ mi-i cestu môjho ži-ivota. Ref.

 

  1. My Ti vďa-aky vzdávame, so všetký-ými a-anjelmi

Ty si za nás ži-ivot dal, Ty si zm-mŕtvych vstal. Ref.

 

  1. My Ti vďa-aky vzdávame, s celým tvo-orstvom spie-evame

veď to dielo na-a zemi, požehna-al si nám. Ref.

 

 

 

Zdieľať